Centrum Dialog
Naše projekty

Naše projekty

Zobrazit

Projekty v oblasti vzdělání

Téma dostupnosti vzdělání je nedílnou součástí Kampaně lidské podpory. Na některých místech, kde začaly fungovat kurzy alfabetizace, se objevila potřeba trvalejšího a komplexnějšího řešení. Místní skupiny dobrovolníků na tuto potřebu reagovaly nejdříve navázáním spolupráce s již existujícími školami, jejich vyučujícími a rodiči žáků. Tyto školy dnes často přijímají zdarma určité procento sirotků a dětí z velmi chudých rodin, které by si hrazení školného nemohly dovolit. V odpoledních a večerních hodinách také poskytují své prostory ke kurzům alfabetizace pro dospělé. Podstatným rysem takovéto spolupráce je i začlenění humánních hodnot do přístupu k dětem a jejich výchově – výchova k nenásilí, nediskriminaci a solidaritě.

Postupem času začala vznikat školní zařízení přímo ve správě místních dobrovolnických skupin. Tyto humanistické školy dnes fungují v Conakry, Nairobi, Miwani, Paponditi a na dalších místech Keni a Guineje. Je jich několik a všechny se snaží vzdělání zpřístupnit dětem, které by ho jinak nedostaly. Ve školách platí děti velmi nízké školné, které slouží jen na pokrytí základních výdajů na provoz školy. Školy si velmi zakládají na kvalitě vzdělání a na tom, aby si studenti uměli udělat svůj názor a následně ho také obhájit.

Ve školách fungují ve většině případů také kurzy alfabetizace pro dospělé a kroužky pro děti v jejich volném čase. Děti jsou tedy ve škole přítomnii mimo výuku ve všedních dnech a o víkendech. V prostorách školjsou pořádány také kulturníakce a různé semináře. Během nepokojů v Keni na začátku roku 2008 humanistické školy a centra fungovaly také jako opěrné body, kam se v nouzi přicházeli lidé schovat nebo pro rady, jak se v některých situacích chovat.
Zaměření: Afrika

Zdravotní projekty

Zdravotní centra provozují dobrovolníci, kteří si uvědomují důležitost problému nedostatku zdravotních služeb v místě jejich bydliště. Do ambulance pravidelně dochází lékař, popřípadě student vyšších ročníků medicíny. Na některých místech je lékařů více, aby mohli do kliniky docházet v časech, kdy nejsou zrovna v nemocnici, či na jiné klinice. Jsou placeni z jiných výdělečných projektů fungujících v rámci Kampaně lidské podpory na místě, či pracují bez nároku na honorář.
Projekt má za cíl zajistit fungující ambulanci v dané čtvrti, kde se bezplatně diagnostikují běžná nemocnění, poskytuje základní ošetření, nebo je možné získat informace o prevenci.
Zaměření: Afrika

Prevence ženské obřízky a AIDS

Prevence ženské obřízky a AIDS je řešena osvětovými programy, které jsou určeny různým skupinám obyvatel. Prevence AIDS bývá zaměřena na mladé lidi, jak ve školách, tak na místech, kde se pohybují. S našimi spolupracovníky organizujeme divadelní představení ve středu čtvrti či jednoduchá vystoupení na fotbalových turnajích, kde se pohybuje velké množství lidí a jejichž součástí je přednáška o dané problematice. Aktivity zaměřené na osvětu problému ženské obřízky jsou zaměřeny převážně na matky rodin a na mladé dívky a ženy, kterých se problém týká. Přednášky vedou studenti medicíny a lékaři.
Zaměření: Afrika

Kurzy řemesel a zemědělské projekty

Řemeslné kurzy jsou pořádané především pro mladé lidi, kteří dokončili základní a často i středoškolské vzdělání, ale neumí žádné řemeslo a nemají možnost sehnat žádnou práci. Jde o profesní kvalifikaci – například kurzy šití a krejčovství, výroba tradičních afrických předmětů a suvenýrů, kurzy mechaniků a podobně. Cílem těchto projektů je dát mladým lidem šanci najít uplatnění. Absolventi daných kurzů mohou vytvořit malé výrobní dílny a začít si vydělávat, případně i navázat spolupráci s humanisty v Evropě pro prodej svých výrobků ve „férových obchůdcích“.

V rámci zemědělských projektů probíhá v různých čtvrtích či vesnicích např. chov užitkového domácího zvířectva (kuřata, dobytek, apod.), pěstování a následný prodej různých plodin, které dávají zúčastněným lidem finanční nezávislost, či pomohou dalších projektům organizovaným místními členy.
Zaměření: Afrika

Další menší projekty

Každá čtvrť, či vesnice, vyžaduje různé aktivity, které jsou zaměřené na konkrétníproblémy, se kterými se lidé v danémmístě potýkají. Proto kromě již zmíněných projektů, které jsou potřeba téměř všude, existují také projekty, které jsou specifické pro různé oblasti. Mezi tyto patří úklid čtvrtí v místech, kde tuto službu nezajišťuje stát (např. venkovské oblasti či slumy), centra naděje pro děti ulice, kde je výskyt této skupiny dětí velký (např. městské slumy), projekty založené na mikropůjčkách a podobně.
Zaměření: Afrika

Projekty v Česku

Zaměření: Česká republika